• மன்சூர் அலி காஷிபி
  • மெளலான, மெளலவிமன்சூர் அலி காஷிஃபி ஆலிம்
  • பயான்கள் (1)
மெளலான, மெளலவிமன்சூர் அலி காஷிஃபி ஆலிம்