தலைமை இமாம், ஈத்கா ஜுமுஆ பள்ளிவாசல் மந்தைவெளி, சென்னை -28