• ஹைதரலி ஆலிம் மிஸ்பாஹி S.S.
  • ஹைதரலி ஆலிம் மிஸ்பாஹி S.S. (மேலப்பாளையம்))
    முதல்வர், உஸ்மானிய அரபிக் கல்லூரி, மேலப்பளையம்.
  • பயான்கள் (8)
  • குறு வீடியோ (Flash) (9)
ஹைதரலி ஆலிம் மிஸ்பாஹி S.S. (மேலப்பாளையம்))
முதல்வர், உஸ்மானிய அரபிக் கல்லூரி, மேலப்பளையம்.