கீழ‌க்க‌ரை மெளலானா மெளல‌வி, அஃப்ளலுல் உலமா
எஸ். ஜ‌ஹாங்கீர் அரூஸி