• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • அல்ஃபாத்திஹா (தோற்றுவாய்)