• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • அல் ஆதியாத்தி (வேகமாகச் செல்லுபவை)