• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • அல்காரிஆ (திடுக்கிடச் செய்யும் நிகழ்ச்சி)