• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • அத் தகாஸ{ர் (பேராசை)