• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • குறைஷின் (குறைஷிகள்)