• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • அல் கவ்ஸர் (மிகுந்த நன்மைகள்)