• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • அல் இஃக்லாஸ் (ஏகத்துவம்)