• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • அந் நாஸ் (மனிதர்கள்)