• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • அல் ஹிஜ்ர் (மலைப்பாறை)