• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • பனீ இஸ்ராயீல் (இஸ்ராயீலின் சந்ததிகள்)