• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • ஸுரத்துல் அன்பியா (நபிமார்கள்)