• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • அல் ஃபுர்ஃகான் (பிரித்தறிவித்தல்)