• முஹம்மது இஸ்மாயில் ஹஸனி M.A., M.Phil

  • ஜுஸ் 11 - தஃஸீர்
    குர்ஆனின் 11 ஆவது ஜுஸ்வின் தஃப்ஸீர்