• காஜா முயீனுத்தீன் பாகவி

  • நபிகளாரின் நேசத்தின் அளவு என்ன
    உயிரின் உயிரான உயிருக்கும் மேலான அண்ணலார் நபிகள் நாயகத்தின் மீது நாம் வைக்கவேண்டிய அன்பு எப்படியிருக்கவேண்டும்.