• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • ஸுரத்துந் நம்லி(எறும்புகள்)