• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • ஸுரத்துல் அன்கபூத் (சிலந்திப் பூச்சி)