• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • ஆல இம்ரான் (இம்ரானின் சந்ததிகள்)