• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • ஸுரத்துர் ரூம் (ரோமானியப் பேரரசு)