• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • ஸுரத்துஸ் ஸஜ்தா (சிரம் பணிதல்)