• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • ஸுரத்துல் அஹ்ஜாப் (சதிகார அணியினர்)