• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • ஸுரத்து ஃபாத்திர் (படைப்பவன்)