• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • அஸ் ஸாஃப்ஃபாத் (அணிவகுப்புகள்)