• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • ஸுரத்து ஹாமீம் ஸஜ்தா