• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • ஸுரத்துஜ் ஜுக்ருஃப் (பொன் அலங்காரம்)