• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • ஸுரத்துத் துகான் (புகை)