• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • ஸுரத்துல் ஃபத்ஹ் (வெற்றி)