• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • ஸுரத்துல் ஹுஜுராத் (அறைகள்)