• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • அல் மாயிதா (ஆகாரம்) (உணவு மரவை)