• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • அத் தாரியாத் (புழுதியைக் கிளப்பும் காற்றுகள்)