• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • அந் நஜ்ம் (நட்சத்திரம்)