• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • அல் கமர் (சந்திரன்)