• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • அர் ரஹ்மான் (அளவற்ற அருளாளன்)