• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • அல் முஜாதலா (தர்க்கித்தல்)