• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • அல் ஹஷ்ர் (ஒன்று கூட்டுதல்)