• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • அல் அன்ஆம் (ஆடு, மாடு, ஒட்டகம்)