• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • அல் மும்தஹினா (பரிசோதித்தல்)