• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • அஸ் ஸஃப்ஃபு (அணிவகுப்பு)