• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • அல் முனாஃபிஃகூன் (நயவஞ்சகர்கள்)