• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • அத் தஃகாபுன் (நஷ்டம்)