• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • அத் தஹ்ரீம் (விலக்குதல்)