• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • அல் முல்க் (ஆட்சி)