• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • அல் ஹாஃக்ஃகா (நிச்சயமானது)