• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • அல் அஃராஃப் ;(சிகரங்கள்)