• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • அல் மஆரிஜ் (உயர்வழிகள்)