• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • அல் ஜின்னு (ஜின்கள்)