• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • அல் முஸ்ஸம்மில் (போர்வை போர்த்தியவர்)